Het Hoorns Sportcollectief opgeheven

In 2021 is het duidelijk dat de gemeente Hoorn en de opstellers/uitvoerders van het Hoorns Sportakkoord op geen enkele wijze onze bezwaren ten aanzien van de gang van zaken rond het Hoorn Sportakkoord serieus nemen. In feite worden wij de laatste jaren genegeerd; voor de bühne zijn er gesprekken met ons gevoerd. Maar keer op keer is er niets veranderd.

Het is steeds duidelijker geworden dat hoe wij ook contact zochten, onze diensten en constructief samenwerking aanboden, wij volkomen genegeerd werden. Dat is vervelend en het is niet de juiste gang van zaken bij het tot stand komen van een lokaal sportakkoord dat een lokaal sportplatform niet betrokken wordt en/of een belangrijke taak in de regie krijgt.

Wij hebben in 2020 op meerdere manieren aangetoond en via diverse media betoogt dat:

  1. De sportaanbieders in Hoorn nauwelijks zijn betrokken bij de totstandkoming van dit lokale sportakkoord. Het is ons duidelijk dat het Hoorns Sport’akkoord’ in feite geen akkoord is;
  2. Er niet de kans is geboden aan de sportaanbieders om toe te treden tot het kernteam. De sportformateur heeft het kernteam samengesteld, een kernteam dat in onze ogen de sport niet vertegenwoordigt. Dit kernteam bepaalt hoe de komende jaren €120.000,- (of veel meer!) over de Hoornse sport verdeeld wordt. Dit strookt niet met uitgangspunten die in het Nationaal Sportakkoord genoemd worden.
  3. Uit onze steekproef onder de sportaanbieders die in het Hoorns Sportakkoord als ‘partner’ bestempeld worden, gebleken is dat vrijwel al deze sportaanbieders niet als ‘partner’ gezien willen worden omdat zij niet betrokken zijn geworden bij dit sportakkoord;
    Pogingen van het Hoorns Sportcollectief om inbreng te hebben en hulp te bieden bij de totstandkoming van het Hoorns Sportakkoord tot niets hebben geleid. Er is geen beroep gedaan op onze kennis en het netwerk waarover wij in de Hoornse sport beschikken.
  4. Er is niet ingegaan op onze voorstellen om tot een opzet te komen waardoor de sport daadwerkelijk betrokken zou raken bij de uitvoering van projecten. Wat nu gebeurt, de totale gang van zaken vinden wij laakbaar. Daar willen wij op geen enkele wijze mee geassocieerd worden. De sport in Hoorn wordt niet de kans op ontplooiing geboden welke het Nationaal Sportakkoord beoogt.

Wij hebben er alles aan gedaan om in Hoorn een andere weg te bewandelen. Dat is niet gelukt. Dit leidt tot de opheffing van ons collectief. Wij danken ieder die heeft bijgedragen aan een aantal succesvolle jaren.

Namens het bestuur van de Stichting Hoorns Sportcollectief

Ted van der Bruggen, voorzitter
Geert van der Meulen, secretaris
Hidde Sijbrands, penningmeester
Kaj Bartele, algemeen bestuurslid